parallax background

Agro-ekološko zoniranje (AEZ)

Opće informacije

Participatorni pristup u izradi alata za nacionalno agro-ekološko zoniranje (NAEZ) omogućuje razumijevanje glavnih proizvodnih sustava i proizvoda, i zahtijeva visoku razinu stručnosti u različitim područjima. Obzirom da je za uspostavu AEZ alata potrebno jako puno podataka kao i njihovo dijeljenje i razmjena, potrebna je učinkovita suradnja između tijela javne uprave na nacionalnoj razini i akademske zajednice. Stoga je razumijevanje institucionalnog okvira i vlasništva nad podacima, nadležnostima i među-povezanosti kao i potencijalno korištenje rezultata od ključne važnosti.

Nastavno na navedeno, provodimo anketu radi boljeg razumijevanja vezano za dostupnost podataka i utvrđivanja ljudskih i institucionalnih tehničkih kapaciteta. Također, uspostava tehničke radne grupe (TRG) za NAEZ jedan je od najvažnijih preduvjeta za cijeli sustav osiguravajući održivost projekta uključivanjem svih dionika na participatoran način. Obično, zemlje imaju značajan broj relevantnih i korisnih baza podataka pod različitim domenama i u vlasništvu različitih ustanova. Nadalje, tehnički kapaciteti u ministarstvima i akademskoj zajednici mogu biti dosta razvijeni. Stoga, grupiranje svih dostupnih podataka na jednom mjestu uz njihovo eventualno unaprjeđenje i kompletiranje može biti jedan od glavnih outputa “Baza o tlima” (land resource database). Baza o tlima je vrlo koristan alat za konsolidaciju agro-okolišnih baza podataka i pomaže ostvarenju cilja vezano za jačanje agro-klimatskog praćenja i analize poljoprivredno-proizvodnih sustava.

U anketu će biti uključeni predstavnici relevantnih tijela javne uprave, odjela i službi. Anketa se sastoji od općeg i strukturiranog dijela i uglavnom se odnosi na:

 • ulogu i funkciju tijela/odjela u okviru institucionalnog okruženja i identifikaciju postojećih informacija i alata isključivo vezano za agro-ekološko zoniranje
 • informacije o institucionalnoj i tehničkoj pripremljenosti isključivo vezano za agro-ekološko zoniranje
 • potencijalna uloga ustanove/odjela kao dionika/partnera u procesu razvoja NAEZ-a i baze podatka o tlima
 • identifikacija novih dionika.

Potencijalni provedbeni partneri koji su izravno nadležni za dostupnost podataka (ovaj popis će se kontinuirano ažurirati):

 • Ministarstvo poljoprivrede (MPolj)
  (uključujući Savjetodavnu službu)
 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Agronomski fakultet
 • Agrobiotehnički fakultet u Osijeku
 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu
 • Sveučilište u Zadru – Centar za krš
 • Poljoprivredna komora
 • Hrvatska agronomska komora
 • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču
 • Sveučilište u Dubrovniku – Stanica za jadranske kulture
 • Poljoprivredni institut Osijek
 • Hrvatske vode

Sve informacije vezane za usjeve i poljoprivredu kao i prostorni podaci su potrebni za razvoj AEZ-a. Opsežan popis potrebnih podataka naveden je ispod, ali može biti skraćen ovisno o potrebama zemlje, njezinim specifičnostima i prioritetima.

Bilo bi najbolje da podaci budu u GIS okruženju, uključujući metapodatke na engleskom.


Podaci potrebni za NAEZ

 • Podaci o klimi
  • Povijesni podaci (dnevno/mjesečno) s meteoroloških postaja
   • oborine
   • minimalne-maksimalne-srednje temperature
   • sunčevo zračenje (za izračun evapotranspiracije - ETo)
   • relativna vlažnost (za izračun evapotranspiracije - ETo)
   • brzina vjetra (za izračun evapotranspiracije - ETo)
   • suma temperature iznad 5 stupnjeva
  • izračun evapotranspiracije - ETo (potencijalna i referentna)
  • indeks aridnosti/vlage
  • površinska temperature (dnevna-noćna)
  • obilježja klime i ograničenja koja proizlaze iz njih
 • Podaci o tlu
  • tekstura tla (% gline, pijeska, mulja)
  • hranjiva u tlu
  • ugljik u tlu
  • pH tla
  • kationski izmjenjivački kapacitet tla
  • slanoća tla
  • dubina tla
  • voda u tlu (zasićenost, kapacitet, suhoća)
  • tip tla
  • proizvodnost tla
  • vlaga u tlu
  • obilježja tla i ograničenja koja iz njih proizlaze
 • Podaci o vodi (dostupnost vode)
  • podaci o oborinama
  • podaci o navodnjavanju
  • podzemna voda
  • dubina vodnog lica (water table depth)
  • karte dostupnosti i manjka vode
  • kvaliteta vode
 • Zemljišni pokrov i tematske karte (musks) korištenja zemljišta
  • karta poljoprivrednih usjeva (idealno prema vrsti usjeva)
  • karta šuma
  • karta prirodne vegetacije i travnjaka
  • karta vodnih tijela i močvara
  • karta umjetnih površina (artificial surfaces)
 • Ekonomski i socio-ekonomski podaci
  • proizvodnja i prinos usjeva
  • cijene usjeva, proizvodne cijene usjeva i neto dobit od usjeva za utvrđivanje proizvodnog potencijala usjeva, uporaba umjetnih gnojiva, korištenje inputa
  • BDP, populacija, zaposlenost, poljoprivredna populacija, dobna struktura, gustoća populacije životinja, itd.
   • podaci Državnog zavoda za statistiku po regijama (županijama)
   • podaci na razini poljoprivrednog gospodarstva po usjevima, ako je moguće
   • rezultati o popisu poljoprivrede (Farmer survey result)
 • Poljoprivredni podaci – podaci o usjevu
  • duljina vegetacije
  • udjel zemljišta pod određenim usjevom i glavne vrste korištene za plodored
  • kalendar sjetve
  • pokrivenost kulturama (karta poljoprivrednih kultura/usjeva)
  • preduvjeti za pojedine kulture/zahtjevi (potrebno znanje lokalnog agronoma)
   • tlo (tekstura, električna vodljivost tla, SOC, itd.)
   • voda (dostupnost vode)
   • klima (mjesečne minimalne-maksimalne temperature i oborine)
   • ograničenja (tlo, klima, tlo)
 • Podaci o načinu korištenja zemljišta (načini korištenja zemljišta i upravljanja):
  • proizvodnja (opis kultura koje se koriste na određenoj površini)
  • cijena rada i gnojiva
  • intenzitet rada procijenjen na temelju potrebnog broja mjeseci rada po hektaru godišnje
  • razina korištenja mehanizacije
  • plasiranje proizvoda (vlastite potrebe, tržište, itd.)
  • razina tehničkog znanja potrebnog za korištenje postojećih tehnologija: ručna obrada, sorte lokalnog sjemena, umjetna gnojiva, pasmine stoke
  • veličina posjeda
 • Podaci o terenu
  • digitalni model reljefa
  • nagib terena
  • strana svijeta
 • Podaci o granicama države, regije, grada, općine
 • Zaštićena područja
 • Poplavljivane površine, bilo koja druga vrsta prirodnih katastrofa


Anketu o agro-ekološkom zoniranju ispunite ovdje