Komponente

KOMPONENTA 1: Analiza potrošnje i stanja u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Cilj je ove komponente osigurati stručnu podlogu za izradu strategije. U okviru ove komponente bit će provedena analiza učinkovitosti, efektivnosti i ravnomjernosti javne potrošnje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Hrvatskoj. Određivanje razine potrošnje po određenom sektoru je ključni korak u pružanju podrške Ministarstvu poljoprivrede u definiranju strateških promjena i mehanizma praćenja (monitoring) rezultata na temelju relevantnih pokazatelja (indikatora) koji će omogućiti praćenje napretka u ostvarivanju strateških ciljeva. Uz rezultate analize javne potrošnje bit će korišteni i rezultati dijagnostičke analize za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj u Hrvatskoj. U obzir će također biti uzete sve prethodne ocjene sektora u Hrvatskoj.

KOMPONENTA 2: Podrška u izradi SPRR-a i VPRR-a za razdoblje nakon 2020. godine

Cilj je ove komponente pružiti stratešku podršku Ministarstvu poljoprivrede u izradi strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja te višegodišnjeg plana ribarstva. Izrada ovih dokumenta temeljit će se na poznavanju negativnih i pozitivnih strana sektora. Sami dokumenti moći će odgovoriti na novi smjer politike EU-a u području ZPP-a i ZRP-a. Metodologija izrade ovih dokumenata uključuje participatorni pristup u određivanju prioriteta, što drugim riječima znači će za „isti stol“ dovesti javni i privatni sektor, akademsku zajednicu, na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ovakav pristup osigurava aktivno učešće u oblikovanju strategije i doprinosi uspjehu provedbe.

KOMPONENTA 3: Akcijski plan za provedbu SPRR-a i VPRR-a i praćenje (monitoring)

Cilj je ove komponente pomoći Ministarstvu poljoprivrede u operacionalizaciji sektorskih strategija. Ovaj će cilj biti ostvaren: 1) izradom i provedbom akcijskih planova za SPRR i VPRR od strane Ministarstva poljoprivrede i 2) razvojem konceptualnog okvira za pilot projekte, npr. izbor pilot projekata čiju će provedbu Ministarstvo poljoprivrede uz podršku tima Svjetske banke financirati, pratiti i izvješćivati. Izrada akcijskog plana je ključna za operacionalizaciju strateških vizija i okvira za ostvarivanje rezultata koji su sastavni dio SPRR-a i VPRR-a. Paralelno će se raditi na određivanju nadležnosti i odgovornosti za ostvarivanje strateških sektorskih prioriteta u okviru utvrđenih budgeta. Pilot projekti koji se odnose na inovativne pristupe i sastavni su dio SPRR-a i VPRR-a omogućit će njihovu dodatnu potvrdu.

KOMPONENTA 4: Jačanje kapaciteta za izradu sektorske strategije, njezinu provedbu i praćenje (monitoring)

Kako bi se osigurala održivost ljudskih resursa, planirano je da oko 300 polaznika prođe program obuke u okviru ovog projekta. Program obuke je namijenjen za osoblje iz sektora poljoprivrede i ribarstva na nacionalnoj i nižim razinama, akademsku zajednicu te ostale zainteresirane strane (osoblje iz drugih ministarstva, privatnog sektora, itd.). Obuka će biti fokusirana na strateško planiranje utemeljeno na podacima, provedbu i praćenje. Obuka će obuhvaćati i analitički dio procesa.

KOMPONENTA 5: Pilot projekti: učinkovito partnerstvo (Productive Partnerships)

Cilj je ove komponente pomoći Ministarstvu poljoprivrede u povezivanju s organizacijama proizvođača i definiranju radnji potrebnih za ostvarenje strateške vizije kroz pilot projekte koji se odnose na inovativne pristupe uključene u SPRR i VPRR. Tim Svjetske banke će Ministarstvu poljoprivrede pružiti tehničku pomoć u određivanju prioriteta i dizajnu do 4 pilot projekta, vodeći računa da se u projektima potiče povezivanje proizvođača i kupaca (tržišni aspekt) u sektorima poljoprivrede i ribarstva u dva geografski specifična područja u Hrvatskoj – obalna (“Plava”) i kontinentalna („Zelena”) Hrvatska. Nadalje, raditi će se na jačanju kapaciteta u Ministarstvu poljoprivrede kako bi se osigurala provedba i praćenje napretka ovih pilot projekata. Svaka od ovih komponenti će iznjedriti specifične rezultate koji će u svojoj sinergiji pomoći Republici Hrvatskoj u izradi nacionalne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i višegodišnjeg plana ribarstva nakon 2020. godine koji će moći odgovoriti na izazove koji proizilaze iz ZPP-a i ZRP-a.